หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nonghain/domains/nonghai.net/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nonghain/domains/nonghai.net/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nonghain/domains/nonghai.net/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nonghain/domains/nonghai.net/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nonghain/domains/nonghai.net/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nonghain/domains/nonghai.net/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
      

                ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไฮ   อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน      จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖     ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง     จำนวน    อัตรา                                                       

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และค่าประกันสังคม ร้อยละ ๕

-          สาขาวิชาเอกปฐมวัย           จำนวน    อัตรา

.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  

(๑)   มีสัญชาติไทย 

(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘  ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

(๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

(๕)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๗)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มายื่นด้วย

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 (๑) วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอก  ปฐมวัย

.  การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองไฮ  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ถึง  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ในวันและเวลาราชการ  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๓ – ๙๐๒๔๙๑  และ ๐๘๑ – ๒๖๑๕๘๑๓

 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                  ()  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  .x  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน    รูป  (ให้เขียนชื่อ -สกุลหลังรูปด้วย)

 

 

(สำเนาแสดงผลการศึกษา  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน ๒ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

                     (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

 

 

 

(๔)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยน- ชื่อ  –นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อนามสกุล             ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑ ฉบับ

 

 

 

  (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

                   (๖) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

 

                   (๗) เงินค่าสมัคร -  บาท

 

                                     

                   ทั้งนี้หลักฐานตามข้อ (๒)-(๖) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับ                 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม

คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

     ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ

                   โรงเรียนบ้านหนองไฮ   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก                    

                     ในวันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ณ  โรงเรียนบ้านหนองไฮ  หรือที่เว็บไซต์ www.nonghaischool.net

       

 

 

ปฏิทินการ


: อนันต์ โสภาใฮ
: 2560-04-30